Liên hệ chúng tôi
Nova Hu

Số điện thoại : 15920339858

WhatsApp : +8615920339858

QC Hồ sơ
Tất cả các hóa chất và chất thử phải được lấy từ các nhà cung cấp hóa chất phòng thí nghiệm có uy tín và phải đầy đủ cho các nhiệm vụ mà chúng sẽ được sử dụng. Cụ thể, các khí trong phòng thí nghiệm và các dung môi được sử dụng để sắc ký phải có độ tinh khiết cao như được xác định bởi các nhà cung cấp dụng cụ và cột. Cũng nên chú ý đến các yêu cầu cụ thể về độ tinh khiết hóa học được chỉ ra trong các phương pháp phân tích.

 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: 04916q11531r0s
  ngày phát hành: 2016-09-21
  Ngày hết hạn: 2019-09-20
  Phạm vi/phạm vi: The Certifacte of Quality Management System
  cấp bởi: Guangdong Quality Testing CTC Certificate Co., Ltd
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: MSDS
  Số: MZIKXXGA85492716
  ngày phát hành: 2015-09-15
  Ngày hết hạn: 2020-04-30
  Phạm vi/phạm vi: Material Saftey Data Sheet
  cấp bởi: Pony
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Company License
  Số: 02
  ngày phát hành: 2012-10-24
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Company License for Insecticide spray, Starch spray, Mosquito coil, Air freshener spray an others.
  cấp bởi:
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Test Report
  Số: 01
  ngày phát hành: 2014-01-10
  Ngày hết hạn: 2021-09-30
  Phạm vi/phạm vi: Insecticide Spray from Center for Disease Prevention and Control
  cấp bởi: CPC
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: WSF
  Số: 03812Q20660R
  ngày phát hành: 2012-04-01
  Ngày hết hạn: 2015-03-31
  Phạm vi/phạm vi: cERTIFICATE OF rEGISTRATION
  cấp bởi: Wolrd Standards Certifactation Center Inc
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: SGS
  Số: QIP-A5I1511003
  ngày phát hành: 2016-01-07
  Ngày hết hạn: 2024-04-28
  Phạm vi/phạm vi: SGS Certifacte
  cấp bởi: SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ICAMA
  Số: 01
  ngày phát hành: 2016-02-24
  Ngày hết hạn: 2025-02-28
  Phạm vi/phạm vi: Pesticide Registration Certificate
  cấp bởi: Ministry of Agriculture
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Konnor
  Số: 06
  ngày phát hành: 2014-05-28
  Ngày hết hạn: 2024-05-27
  Phạm vi/phạm vi: Konnor Company logo
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Powergrad
  Số: 07
  ngày phát hành: 2014-10-14
  Ngày hết hạn: 2024-10-13
  Phạm vi/phạm vi: Powergrad Insecticide spray
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Zappo
  Số: 08
  ngày phát hành: 2014-08-14
  Ngày hết hạn: 2024-08-13
  Phạm vi/phạm vi: Zappo Daily Products
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: West
  Số: 09
  ngày phát hành: 2013-03-21
  Ngày hết hạn: 2024-03-20
  Phạm vi/phạm vi: West Daily Products
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Renew
  Số: 10
  ngày phát hành: 2015-04-07
  Ngày hết hạn: 2025-04-06
  Phạm vi/phạm vi: Renew Daily Products
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Simpex
  Số: 11
  ngày phát hành: 2014-04-21
  Ngày hết hạn: 2024-04-20
  Phạm vi/phạm vi: Simpex Daily Products
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Knock out
  Số: 04
  ngày phát hành: 2015-06-21
  Ngày hết hạn: 2025-06-20
  Phạm vi/phạm vi: Knock Out Insecticide Spray
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Bocock
  Số: 03
  ngày phát hành: 2013-12-28
  Ngày hết hạn: 2023-12-27
  Phạm vi/phạm vi: Bocock Insecticide Spray
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE
 • Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Knock down
  Số: 05
  ngày phát hành: 2014-08-28
  Ngày hết hạn: 2024-08-27
  Phạm vi/phạm vi: Knock Down Insecticide Spray
  cấp bởi: TRADE MARK OFFICCE