Nước lạnh tinh bột

tinh bột hòa tan trong nước lạnh, Tinh bột hòa tan, tinh bột hòa tan trong nước.